Odpłatność

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka od 7:30 do 12:30. Pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu

jest odpłatny i wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

W przedszkolu funkcjonuje elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu  STOPEREK

 

  • Opłata za wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł.

Rodzicom przysługuje odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej. Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu miesiąca, a naliczaną opłatę pomniejsza się o przysługujący odpis żywieniowy z poprzedniego miesiąca

( odpis liczony jest od dnia następnego od zgłoszenia nieobecności).

Zgłoszenia nieobecności dzieci dokonujemy:

 –  telefonicznie: 85 675 34 21 lub osobiście u nauczycielek w grupie

  • Konta do opłat za przedszkole

  OPŁATA  ZA POBYT

12 1240 2890 1111 0010 3570 8035                       

  WYŻYWIENIE

   58 1240 2890 1111 0010 3570 8080

  OPŁATY TYLKO NA KONTA

  • Ulgi w opłatach

Podstawą obniżenia opłaty za przedszkole, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, jest:

1. Posiadanie przez dziecko orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych lub zespołowych. Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach za przedszkole jest złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnego z ustawowym wzorem, przy czym:

a) Obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył oświadczenie

2. Korzystanie z usług przedszkola przez dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych. Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach za przedszkole jest złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnego z ustawowym wzorem, dwa razy do roku – w miesiącu sierpniu oraz w miesiącu listopadzie, z kopią decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, przy czym:

a) Nie złożenie oświadczenia we wskazanych terminach skutkuje brakiem możliwości skorzystania z obniżenia opłaty,

b) W przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola,

c) Utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku

3. Korzystanie z usług przedszkola przez dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”. Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach za przedszkole jest podanie dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM), pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole oraz złożenie odpowiedniego oświadczenia, przy czym:

a) Obniżenie opłaty przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie

b) W przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola

c) Utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.