Organizacja

             Rok szkolny 2018/2019

 • Dyrektorem PS 42″ Niezapominajka” jest mgr Elżbieta Karpowicz- Stankiewicz
 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.
 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest od 7:30 do 12:30
 • Przerwa wakacyjna przypada na miesiąc lipiec 2019 r.
 • Przedszkole jest placówką nieferyjną (pracujemy w okresie ferii świątecznych i zimowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.
 • Grupa obejmuje dzieci w tym samym wieku lub w wieku zbliżonym..
 • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem nowej podstawy wychowania przedszkolnego.
 • Pobyt dziecka 9-cio godzinny obejmuje 3 posiłki:- śniadanie, obiad, podwieczorek
 • Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki i zatwierdzony przez organ prowadzący.
                        
 • Godziny pracy grup przedszkolnych:

Gr.I  ” Misie”- 6:30- 16:30

Gr.II  „Motylki” – 7:00- 17:00

Gr. III ” Zajączki”- 7:00- 17:00

Gr.IV „Wiewiórki”- 7:00 – 17:00

Gr.V ” Pszczółki”- 8:00-15:30

Gr. VI „Domek” – 7:00- 16:00 ( pn.i pt. do 15:30)          

 Przedszkole funkcjonuje w oparciu o:

 Statut Przedszkola Samorządowego nr 42″ Niezapominajka” w Białymstoku
 „Wokół Przedszkola”- program wychowania przedszkolnego Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby- Żabińskiej
 Roczny Plan Pracy Przedszkola  Samorządowego Nr 42 ” Niezapominajka” w Białymstoku
 programy edukacyjne realizowane w poszczególnych grupach wiekowych ( patrz w zakładce PROGRAMY)
 miesięczne „Plany Pracy Wychowawczo – Dydaktycznej i Opiekuńczej „dla każdej grupy przedszkolnej

 Ramowy Rozkład Dnia w  przedszkolu i w grupie przedszkolnej.

 W Rocznym Planie Pracy przyjęliśmy do  realizacji następujące zadania:

 1. Wychowanie do wartości- kształtowanie patriotycznych postaw dzieci w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej.
 3. Działania przedszkola ukierunkowane na wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci.
 4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych- promowanie zdrowego stylu życia.
 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.