Organizacja

             Rok szkolny 2017/2018

 • Dyrektorem PS 42″ Niezapominajka” jest mgr Elżbieta Karpowicz- Stankiewicz
 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.
 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest od 7:30 do 12:30
 • Przerwa wakacyjna przypada na miesiąc sierpień 2018 r.
 • Przedszkole jest placówką nieferyjną (pracujemy w okresie ferii świątecznych i zimowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.
 • Grupa obejmuje dzieci w tym samym wieku lub w wieku zbliżonym..
 • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem nowej podstawy wychowania przedszkolnego.
 • Pobyt dziecka 9-cio godzinny obejmuje 3 posiłki:- śniadanie, obiad, podwieczorek
 • Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki i zatwierdzony przez organ prowadzący.
                        
 • Godziny pracy grup przedszkolnych:

Gr.I  ” Misie”- 6:30- 16:30

Gr.II  „Motylki” – 7:00- 17:00

Gr. III ” Zajączki”- 7:00- 17:00

Gr.IV „Wiewiórki”- 7:30 – 15:30( wt. i śr. do 16:00)

Gr.V ” Pszczółki”- 7:00-16:00 ( pn.i pt. do 15:30 )

Gr. VI „Domek” – 7:00- -16:00 ( pn.i pt. do 15:30)          

 Przedszkole funkcjonuje w oparciu o:

 Statut Przedszkola Samorządowego nr 42″ Niezapominajka” w Białymstoku
 „Nasze Przedszkole”- program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci        Małgorzaty  Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskej
 Roczny Plan Pracy Przedszkola  Samorządowego Nr 42 ” Niezapominajka” w Białymstoku
 programy edukacyjne realizowane w poszczególnych grupach wiekowych ( patrz w zakładce PROGRAMY)
 miesięczne „Plany Pracy Wychowawczo – Dydaktycznej i Opiekuńczej „dla każdej grupy przedszkolnej

 Ramowy Rozkład Dnia w  przedszkolu i w grupie przedszkolnej.

 W Rocznym Planie Pracy przyjęliśmy do  realizacji następujące zadania:

 1. Pogłębienie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią obserwację,eksperymentowanie i twórczą działalność dzieci, rozbudzenie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego.
 2. Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich uzdolnień matematycznych.
 3. Wykorzystanie technologii informatycznej podczas działań edukacyjnych w przedszkolu.
 4. Wykorzystanie różnych form współpracy z rodzicami
 5. Promowanie działań kształtujących u dzieci uczucie miłości i odpowiedzialności oraz bycia dla innych.